Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina

Datum: 18.12.2012.

 Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98 i 18/08),  objavljuje

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana

 

             Pružanje ugostiteljskih usluga  – 2 lokacije ispred tržnice.

 

            Sastavni dio javnog poziva je Idejno rješenje platoa ispred gradske tržnice sa utvrđenim lokacijama, kojeg ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

            Za obavljanje djelatnosti odabrani ponuđači biti će dužni osigurati prigodni tipski objekt.

            Javne površine daju se na privremeno korištenje od 26. prosinca 2012. godine do 06. siječnja 2013. godine.

Za korištenje javnih površina odabrani ponuđači biti će oslobođeni plaćanja poreza na korištenje javne površine dok će za priključak i utrošak električne energije biti dužni platiti naknadu.

 

Ponude moraju sadržavati:

- osnovne podatke o ponuđačima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o 
upisu u upisnik nadležnog registra),

- dokaz da ponuđači ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti tj. preslik obrtnice odnosno   preslik registracije za pravne osobe te rješenje o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta za prostor u kojem se obavlja registrirana djelatnost,

- opis ponude tj. sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati te fotografiju prigodnog tipskog objekta.

 

            Gradonačelnik Grada Opatije izvršiti će odabir na temelju analize opisa ponuda.

            Odabrani ponuđači dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishodovati posebna odobrenja nadležnih tijela.

Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja javnog poziva imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu te ponude ponuđača protiv kojih je Komunalno redarstvo Grada Opatije pokrenulo prekršajni postupak neće se uzeti u razmatranje.

            Gradonačelnik Grada Opatije zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu u potpunosti ili djelomično.

            Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša izdati će odobrenja za privremeno korištenje javnih površina na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Opatije.

 

            Pismene ponude sa svim prilozima predaju se osobno u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati, sa naznakom za «Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana» - Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatija.

 Rok za podnošenje ponuda je 21. prosinca 2012. godine do 14,00 sati.

 

                                                                        GRADONAČELNIK

                                                                            Ivo Dujmić, ing.