Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina

Datum: 28.11.2012.

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98 i 18/08),  objavljuje

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana

 

I.          Prodaja jelki - 1 lokacija u Radničkoj ulici  (lokacija = 20 m2)

 

II.         Prodaja prigodnih ikebana  - 2 lokacije ispred gradske tržnice (lokacija = 4 m2)

 

            Sastavni dio javnog poziva je Idejno rješenje platoa ispred gradske tržnice i dijela Radničke ulice sa utvrđenim lokacijama i namjenama, kojeg ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

            Za obavljanje djelatnosti iz točke II. Grad Opatija će osigurati naprave.

            Javne površine daju se na privremeno korištenje od 10. do 30. prosinca 2012. godine.

Za korištenje javnih površina plaća se porez u iznosu od 20,00 kuna na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu.

 

Ponude moraju sadržavati:

- osnovne podatke o ponuđačima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o
upisu u upisnik nadležnog registra),

- dokaz da ponuđači ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti tj. preslik obrtnice odnosno   preslik registracije za pravne osobe,

- opis ponude tj. sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati.

 

            Odabrani ponuđači dužni su prije početka obavljanja djelatnosti ishodovati posebna odobrenja nadležnih tijela.

Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja javnog poziva imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu te ponude ponuđača protiv kojih je Komunalno redarstvo Grada Opatije pokrenulo prekršajni postupak neće se uzeti u razmatranje.

            Gradonačelnik Grada Opatije zadržava pravo da ne izvrši odabir po javnom pozivu u potpunosti ili djelomično.

            Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša izdati će odobrenja za privremeno korištenje javnih površina na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Opatije.

 

            Pismene ponude sa svim prilozima podnose se putem pošte ili predaju osobno u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 – 15,00 sati, sa naznakom za «Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije prigodom božićnih i novogodišnjih blagdana» - Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatija.

 Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

 

                                                                                  GRADONAČELNIK

 

                                                                                     Ivo Dujmić, ing.