Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina

Datum: 10.4.2015.

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09), dana 10. travnja 2015. godine, objavljuje

 

 

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

 

  1. Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 9 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1. Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1. Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2015. godine.

 

            Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija III.)» 20,00 kuna.        

Uvjete Javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

Uvjeti i dokumentacija