Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina

Datum: 1.4.2014.

            Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine» Županije Primorsko-goranske br. 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09), dana 1. travnja 2014. godine, objavljuje

 

 

J A V N I     P O Z I V

za davanje na privremeno korištenje javnih površina

na području Grada Opatije

 

 

I.                Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 10 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

II.              Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 1 lokacija na šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

III.            Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 

 

            Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2014. godine.

            Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

-        «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna,

-        «za sve druge namjene (lokacija III.)» 20,00 kuna.  

Uvjete Javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno rješenje sa utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

             

                                                                                                GRADONAČELNIK

                                                                                                    Ivo Dujmić, ing.