Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv prema programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2012. godinu

Datum: 10.7.2012.

Na temelju članka 10. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2012. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/12) Gradonačelnik Grada Opatije


objavljuje

JAVNI POZIV poduzetnicima i obrtnicima s područja Grada Opatije na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja prema programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2012. godinu


1)         KORISNICI SREDSTAVA:
Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije te obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tesktu “obrtnici”) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od slijedećih uvjeta:
-    ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,
-    prihod 65.000.000,00 kuna,
-    prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

Srednja trgovačka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovačke društva, ali koji ne prelaze dva od slijedećih uvjeta:
–   ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,
–   prihod 260.000.000,00 kuna,
–   prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.


2)        NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA:
Sredstva poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. koji su u 2012. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 24 mjeseca ili osobe sa prebivalištem na području Grada bez radnog iskustva u svojstvu pripravnika na određeno vrijeme od najmanje 12. mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 2 mjeseca, kao i obrtnici koji imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2012. godini započeli ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti.

Grad podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:


1. Poduzetnicima iz točke 1. za svaku novozaposlenu osobu
- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna i
- 12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno.

2. Poduzetnicima iz točke 1.  za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom
-  jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i
- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.000,00 kuna mjesečno.

3. Obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti
- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna,
- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
(Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj za početak obavljanja djelatnosti srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu).


3)        UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA:
S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, Gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja s time da je korisnik obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Osim navedenih uvjeta, Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstva ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili ne podmiruje redovito obveze po odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja.

4)        NAČIN ISPLATE POTICAJA:
Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi i uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.
Mjesečni poticaj obrtnicima za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se po isteku svakog mjeseca poslovanja u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o uplati obračunatih poreza i doprinosa za mjesec za koji se poticaj isplaćuje.


5)        OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA:
Korisnik sredstava koji koristi sredstva za zapošljavanje obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Programu. U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka od 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja,  korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja. Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava  nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz točke 2. ovog Javnog poziva, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa.

Korisnik sredstava koji koristi sredstva za započinjanje obavljanja registrirane djelatnosti obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu. U slučaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnost ili ako promjeni prebivalište izvan područja Grada Opatije unutar roka od 24 mjeseca od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.


6)        Obrazac zahtjeva za dodjelu poticaja za zapošljavanje/početak obavljanja djelatnosti na području Grada Opatije i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji podižu u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Gradske uprave ili se isti mogu preuzeti na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr, odnosno u prilogu ovog javnog poziva.

7)        PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
           Zahtjevi se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu:
 
           GRAD OPATIJA
           Maršala Tita 3
           51410 Opatija
 
           s naznakom „NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2012“


8)        ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do iskorištavanja osiguranih sredstava za ovu namjenu.


9)        Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.


Dokumenti:
POPIS DOKUMENTACIJE 2012.
ZAHTJEV 2012.