Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama s područja Grada Opatije na podnošenje Zahtjeva za dodjelu poticaja za 2015. g.

Datum: 11.3.2015.

     Na temelju članka 18. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 5/15) Gradonačelnik Grada Opatije

 

objavljuje

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA  

S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2015. GODINU

 

 

  1. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeća i nova mala i srednja trgovačka društva sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije te obrtnici i druga slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) te nosioci OPG - a sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.

Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i osobe iz ove točke koje imaju nepodmirenih obveza  prema Gradu Opatija ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

 

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-    ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna,

-    prihod 65.000.000,00 kuna,

-    prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

 

Srednja trgovačka društva su ona koja prelaze uvjete za mala trgovačka društva, ali koji ne prelaze dva od sljedećih uvjeta:

-    ukupna aktiva 130.000.000,00 kuna,

-    prihod 260.000.000,00 kuna,

-    prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 250.

 

 

  1. NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA:

         2.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

2.1.1) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. koji su u 2015. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja.

         Grad podupire poduzetnike na način da daje slijedeće poticaje:

1. Poduzetnicima iz točke 1. za svaku novozaposlenu osobu sa navršenih 30 godina starosti:

- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

 

2. Poduzetnicima iz točke 1. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti:

- jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno.

 

                3. Poduzetnicima iz točke 1.  za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

- jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.

 

Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od navedenih oblika poticaja.

 

2.1.2) Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba do navršenih 30 godina, s prebivalištem na području Grada mogu koristiti neprofitne organizacije iz točke 1., koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele Zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, i to:

- mjesečni poticaj u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna mjesečno.

Broj mjesečnih poticaja utvrđuje se ugovorom, ovisno o razdoblju na koje je radni odnos zasnovan, a ne može biti viši od 12.

 

Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili, osim ukoliko ne zaposle osobu za koju do sada nisu koristili poticaj za zapošljavanje pod istim uvjetima.

 

 

         2.2) POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2015. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti, te fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2015. godini započele ili će započeti obavljanje OPG - a.

 

        Grad podupire fizičke osobe na način da daje slijedeće poticaje:

 

        1. Fizičkim osobama za početak obavljanja registrirane djelatnosti:

- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

 (Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa  prebivalištem na  području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu).

           

         2. Fizičkim osobama za početak obavljanja djelatnosti OPG - a:

- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak.

 

Obrtnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti, te osobe koje su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za početak obavljanja djelatnosti OPG-a, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti.

 

         2.3) POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE

Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2015. godini zaključili ugovor o kreditu po Programu poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. - "Kreditom do konkurentnosti" po natječaju Primorsko-goranske županije.

 

Grad Opatija podupire poduzetnike na način da subvencionira kamatu u visini 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

 

  1. UGOVORNE OBVEZE:

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, Gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja. Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

 

Osim navedenih uvjeta, Ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik sredstva ima nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija ili ne podmiruje redovito obveze po odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja.

 

  1. NAČIN ISPLATE POTICAJA:

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

 

Mjesečni poticaji isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

 

Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz točke 2.3. ovog Javnog poziva isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

 

  1. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA:

Korisnik sredstava iz točke 2.1.1 ovog Javnog poziva, obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. Korisnik sredstava iz točke 2.1.2 ovog Javnog poziva, obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 6 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.  

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar rokova iz ove točke ovog Javnog poziva, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika koji ispunjava uvjete iz točke 2.1.1 ovog Javnog poziva, pod istim uvjetima, a u roku od 60 dana od raskida radnog odnosa.

 

Korisnik sredstava iz točke 2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka od 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, ako promjeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

 

  1. Obrazac zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev podnositelji podižu u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili se isti mogu preuzeti na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr.

 

  1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu:

 

GRAD OPATIJA

Maršala Tita 3

51410 Opatija

 

Na omotnici će biti naznačeno:

a) GRAD OPATIJA

     M. Tita 3

     51410 OPATIJA

b) oznaka  “NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2015“

         c) naziv i adresa podnositelja Zahtjeva

 

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2015.

 

  1. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

      Klasa: 403-01/15-01/01

      Ur. Broj: 2156/01-03-15/02

      Opatija, 10. ožujak 2015.

 

                                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                                   Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

      POPIS DOKUMENTACIJE

      OBRAZAC 1.

      OBRAZAC 2.