Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama s područja Grada Opatije na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016.

Datum: 9.3.2016.

JAVNI POZIV PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 18. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016. godinu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 4/16) Gradonačelnik Grada Opatije

                                                             objavljuje

                                                         JAVNI POZIV

             PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA 

 S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO

 PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA ZA 2016. GODINU

 

1) KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije, neprofitne organizacije koje djeluju na području Grada Opatije, obrtnici, slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) te nosioci OPG-a, sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.

Poticaji se neće odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

 

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,

- prihod 5.200.000,00 kuna i

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

Mali poduzetnici oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,

- prihod 60.000.000,00 kuna,

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

 

2) NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA:

2.1) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

2.1.1)

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva, koji su u 2016. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

 

Grad podupire poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva na način da daje slijedeće poticaje:

1. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:

-  jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 20% bruto plaće, a najviše do 1.500,00 kuna mjesečno.

 

2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:

-  jednokratni poticaj u iznosu od 6.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 25% bruto plaće, a najviše do 1.800,00 kuna mjesečno.

 

3. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

-  jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i

- 12 mjesečnih poticaja u visini do 30% bruto plaće, a najviše do 2.500,00 kuna mjesečno.

 

Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od navedenih oblika poticaja.

Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

 

2.1.2)

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba do navršenih 30 godina, s prebivalištem na području Grada mogu koristiti neprofitne organizacije iz točke 1. ovog Javnog poziva, koje su Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijele Zahtjev za dodjelu poticaja po mjeri Mladi za EU – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera – javni radovi za mlade, i to:

- mjesečni poticaj u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 1.719,23 kuna mjesečno.

Broj mjesečnih poticaja utvrđuje se ugovorom, ovisno o razdoblju na koje je radni odnos zasnovan, a ne može biti viši od 12.

 

2.2)      POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

2.2.1)

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2016. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja.

Grad podupire fizičke osobe na način da daje slijedeće poticaje:

-  jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika s prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

 

Poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja.

 

2.2.2)

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u 2016. godini započele ili će započeti obavljanje OPG-a.

 

Grad podupire fizičke osobe na način da daje slijedeće poticaje:

-   jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna,

- 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 500,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

 

Poticaj za početak obavljanja djelatnosti ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG.

 

2.3)      POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE

Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva, koji imaju sjedište ili prebivalište na području Grada Opatije, a koji su u 2016. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranske županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske.

Grad Opatija poduzetnicima subvencionira dio kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora, u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.

 

3) UGOVORNE OBVEZE:

Sa korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za Financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

 

4) NAČIN ISPLATE POTICAJA:

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

Mjesečni poticaji isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Poticaj za subvenciju kamata na kredite isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

 

5) OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA:

Korisnik sredstava iz točke 2.1.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati minimalno isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.

Korisnik sredstava iz točke 2.1.2. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati minimalno isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 6 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar rokova iz ove točke Javnog poziva, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja. Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika koji ispunjava uvjete iz točke 2.1.1. ovog Javnog poziva.

Korisnik sredstava iz točke 2.2.1. i 2.2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu. U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka od najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.

Korisnik sredstava iz točke 2.3. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu. U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka trajanja ugovora o kreditu, prestane obavljati djelatnost ili promijeni prebivalište odnosno sjedište izvan područja Grada Opatije obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi isplaćenog poticaja.

 

6) OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE

Obrazac 1. (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva), Obrazac 2. (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), Obrazac 3. (Izjava o kodrištenim potporama male vrijednosti) i Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili se isti mogu preuzeti na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr.

 

7) PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija

Na omotnici će biti naznačeno:

    a) GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 OPATIJA

    b) oznaka  “NE OTVARAJ - ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2016“

    c) naziv i adresa podnositelja Zahtjeva

 

8) ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2016. godine

 

9) Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o  primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352/1).

 

Klasa: 403-01/16-01/02

Ur. broj: 2156/01-03/01-16-01

Opatija, 08.03.2016.

                                                                                                                   GRADONAČELNIK

                                                                                                                    Ivo Dujmić, ing., v. r.

 

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Popis dokumentacije