Grad Opatija
Službene stranice

Ispravak javnog poziva za prijam polaznika stručnog osposobljavanja na poslovima uredskog poslovanja

Datum: 14.2.2014.

Obzirom da je ustanovljena pogreška prilikom navođenja priloga prijavi na Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (KLASA: 132-01/14-01/02, URBROJ: 2156/01-04/01-14-01 od 13.02.2014.) daje se

I S P R A V A K

JAVNOG POZIVA ZA PRIJAM POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Umjesto "običnu presliku diplome ili potvrde o završenom studiju" treba stajati: "običnu presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi upravne ili ekonomske struke".

KLASA: 132-01/14-01/02

URBROJ: 2156/01-04/01-14-02

Opatija, 14.02.2014.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Tamara Pičuljan, v.r