ListOpatija 208 - page 9

Ajme, želja imam
jako puno. Voljela bih
da imamo malo živ-
lju atmosferu u gradu,
naročito zimi, pa je to
moja prva želja – da
bude više sadržaja, za
mlade, ali i zamlade obi-
telji. Od osobnih želja,
imam ih milijun, ali ipak
kada malo sve zbrojim
i oduzmem, samo neka
bude zdravlja, to mi je
najbitnije. Inače to sta-
riji znaju tako govoriti,
ali nekako sam i ja po-
čela uviđati da nam je to
stvarno najvažnije. Dru-
go sve dođe
samo po sebi.
U novu godinu ula-
zim sa željom da nam
svima bude malo bolje
nego što je sada, a to
zapravo
podrazumi-
jeva sve, i privatno i
poslovno. Ono što bi
u našem gradu Opati-
ji mogli promijeniti a
da situacija bude bo-
lja jest primjerice da
privatnici imaju više
slobode nego što je
to sada, da mogu više
sami odlučivati o ne-
kim bitnim stvarima.
Od mojih osobnih želja
– neka je samo zdrav-
lja, ostalo nije
toliko važno.
Za sebe u novoj
godini želim malo
više slobodnog vre-
mena nego što ga je
bilo u ovoj godini.
Ali isto tako i bolji
promet ovdje u kafi-
ću, a za to bi možda
trebalo poželjeti da
ljudi imaju veće pen-
zije i veće plaće pa
da mogu malo više i
trošiti. Našoj Opatiji
želim više ljudi i bo-
lji noćni život. Neka
nam bude življe i da
nam je Opatija puna,
ne samo ljeti usred
sezone, nego tijekom
cijele godina.
Imam puno novo-
godišnjih želja, ali re-
cimo jedna od njih je
da nam se u školi po-
boljša situacija sa sat-
nicom. Uvijek nam na-
stava traje do kasno, a
često je tu još i predsat
tako da bi bilo lijepo
kada bi se uspjelo koji
dan malo skratiti. Ina-
če živim u Rijeci i u
Opatiju dolazim samo
u školu tako da nemam
ideje za neke veće pro-
mjene, ali ono što bi
meni značilo je recimo
malo bogatija ponuda
mjesta gdje bismo mo-
gli kupiti marendu.
ANDREA
SLAVIĆ
DORIANA
PETRINIĆ SLAVIĆ
BERNARD
DADIĆ
MONIKA
VOLIĆ
U
lazak u novu godinu obično je razdoblje
kada drugima zaželimo sve najbolje za
još jednu godinu koja je pred nama pa
dani nakon Silvestrova pršte od lijepih
želja. No, mi smo od naših Opatijaca i Opatijki u
ovom broju htjeli saznati što oni za sebe žele u
novoj godinu, a isto tako imaju li neke želje i za
naš grad.
PRODAVAČICA
KONOBARICA
POŠTAR
UČENICA
35
29
61
16
S KAKVIM
ŽELJAMA ULAZITE
UNOVUGODINU?
?
f
Piše
Sanja Monar
Snimio
Nikola Turina
JA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
9
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook