ListOpatija 208 - page 4

NIKOLA TURINA
4
LIST OPATIJA
|
prosinac 2017.
Dragi naši sugrađani!
U ovoj godini koja je
pri kraju, svi skupa pod-
vlačimo crtu svega onog
što smo u njoj napravili,
kako na obiteljskom, po-
slovnom, tako i na politič-
kom planu.
Kao što svi znamo,
ovu godinu obilježili su
prije svega lokalni izbori.
To se dogodilo i u našoj
Opatiji, gdje smatramo
da su upravo radi tih iz-
bora neki projekti u Gra-
du išli sporo, rekli bismo
„puževom brzinom“, a
koji su u svakom slučaju
trebali biti već doneseni,
a tu prije svega mislimo
na prostorno plansku
dokumentaciju. „Sol na
ranu“ našim građanima
nedavno je dodao SDP sa
svojim koalicijskim par-
tnerima, koji nisu htjeli
prihvatiti Izmjene i dopu-
ne UPU-a Opatije, gdje su
se na taj način blokirali
niz razvojnih projekata u
gradu.
U 2018. godini u na-
šem gradu očekujemo
veće iskorake upravo na
toj prostorno planskoj
dokumentaciji i komu-
nalnoj infrastrukturi, gdje
se otvara mogućnost
zapošljavanja i boljeg ži-
votnog standarda našim
građanima.
Sukladno
tome potrebno je nasta-
viti i raditi na uređenju
nekih još uvijek zapušte-
nih hotela, a posebno tre-
ba raditi na turističkom
oplemenjivanju i uređe-
nju naše poznate šetni-
ce Lungomare i plaža od
Ike do Voloskog. Jedan
iznimno važan projekt je
zasigurno uređenja trga
Slatina i plaže Slatina,
s Pančerom. Naravno, u
svemu ovome ne smije-
mo zanemariti našu Iku,
Oprić, Dobreć, Poljane,
Veprinac, Pobri, Kosovo,
Tošinu i Volosko. U turiz-
mu moramo napraviti još
veće iskorake, gdje osim
klasičnog turizma mora-
mo staviti naglasak na
kongresni, nautički, kul-
turni, zdravstveni, izlet-
nički i sportski turizam
te posebno raditi na kva-
litetnijem osmišljavanju
projekata za mlade, da
nam ne odlaze iz grada.
Kao stranka u Grad-
skom vijeću bit ćemo kao
i do sada jedan značajan
politički čimbenik, gdje
ćemo uvijek zastupati
i raditi u interesu naših
građana za njihov bolji ži-
votni standard.
Na kraju svim našim
građanima želimo sretan
Božić, da im bude ispu-
njen toplinom i ljubavi
te puno zdravlja, osobne
sreće i još više zajednič-
kih uspjeha u novoj 2018.
godini.
NOVOGODIŠNJE PORUKE
Drage Opatijke i Opatijci,
ovo vrijeme iščekivanja
blagdana jedno je od najljep-
ših perioda u godini kada svi
posebno osjećamo stvarnu
vrijednost potrebe da budemo
dobri jedni prema drugima, da
uvažavamo jedni druge, da
živimo u nadi, radosti, miru i
ljubavi.
Volim blagdansko vrijeme,
jer je to vrijeme ljubavi, prija-
teljstva i davanja.
VERA
ANIČIĆ
GRAD
POMJERI
GRAĐANA
zamjenica gradonačelnika
GRAD
KOJI
INSPIRIRA
EMIL
PRISKIĆ
zamjenik gradonačelnika
INTERES GRAĐANA
– PRVO PRAVILO
Drage Opatijke i Opatijci,
adventsko vrijeme
trenutak je slavlja, ali i
trenutak za pogled una-
trag i sagledavanje sve-
ga učinjenog u godini
na izmaku. Taj rezime
ostavlja puno razloga za
zadovoljstvo, posebice
građanima Opatije, jer
koalicija stranaka SDP,
Akcija mladih, IDS, HSU
i Unija Kvarnera, kojoj
ste na izborima dali po-
vjerenje za strateško
vođenje Grada Opatije,
u proteklih pola godine
ispunila je predizborna
obećanja, a samim time
i brojne preduvjete da
Opatija postane ono što
smo željeli – grad po
mjeri svojih stanovnika,
mjesto u kojem se ugod-
no živi i sigurno radi, u
kojem najveću pažnju
posvećujemo onim naj-
ugroženijim društvenim
skupinama.
Upravo zato doni-
jeli smo najbolji paket
demografskih mjera u
Hrvatskoj, koji uključuje
besplatni dječji vrtić za
drugo i svako sljedeće di-
jete u obitelji, naknade za
novorođenčad od 10.000
kuna za prvo dijete uz
rast za 5.000 kuna za
svako sljedeće, besplat-
ne udžbenike za učenike
osnovnih i srednjih ško-
la. Nismo zaboravili niti
naše umirovljenike, koji
će u 2018. godini dobiti
veće „božićnice“ i „uskr-
snice“, ali i besplatno
dopunsko zdravstveno
osiguranje.
Vaš interes prvo
je pravilo našeg rada,
stoga smo upravo na
poticaj građana izra-
žen preko javnih tribina
i amandmana na UPU
Opatija u Gradskom vije-
ću maksimalno zaštitili
prostor i pritom jasno
odijelili javni od privat-
nog interesa. U cilju pot-
pune transparentnosti
oko donošenja promjena
vezanih uz prostorno-
plansku dokumentaciju
želja nam je da i u novoj
godini nastavimo s tako
otvorenim načinom ko-
MARKO
ĆORIĆ
predsjednik opatijskog HDZ-a
i gradski vijećnik
OČEKUJEMO VEĆE ISKORAKE
Dragi sugrađani,
potrudili smo se da ove go-
dine organiziramo dosad najza-
nimljiviji, najsadržajniji Advent u
Opatiji sa željom da blistava Opa-
tija, naš grad, ostane mjesto su-
sreta kao što to čini više od 170
godina, ali i grad po mjeri svojih
građana.
Mirne i ugodne dane povodom
i uoči blagdana Božića, čestit Bo-
žić i sretnu Novu 2018. godinu
želim svim građanima, članovima
vaših  obitelji, prijateljima, kao i
našim gostima koji će Opatiju
odabrati za mjesto proslave naj-
većih i po mnogima najljepših
blagdana u godini. Neka vas prati
sreća, mir, radost i zdravlje.
Volim biti u Opatiji za Božić,
biti sa svojom obitelji i prijatelji-
ma, volim sa svojim sugrađanima
i svima koji vole Opatiju dijeliti
sreću u noći dočeka Nove godine,
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook