ListOpatija 208 - page 37

f
Piše
David Kurti
O
d naših davnih predaka
naučili smo da je sve lak-
še kad si u grupi. Biti dio
skupine je od ogromne
važnosti za preživljavanje i raz-
mjenu vijesti. Čak se i Krapinski
pračovjek držao u grupama kako
bi bolje lovili i skupa se grijali zimi.
I kad bi jedan član ekipe ostao u
pećini, a ostali ulovili bizona, bilo
mu je žao što to nije na svoje oči
vidio. Pa su mu lijepo nacrtali sce-
nu lova na zidu spilje, uz poruku
ispod „baš smo se zabavili danas,
šteta da nas nisi videl!” uz nezao-
bilaznog pra-smajlića koji je onda
bio in. I tako je nastao prvi Face-
book...
Šalu na stranu, Facebook
nisu izmislili pra-ljudi, ali potreba
za komunikacijom (ponekad i za
hvalisanjem) postoji od početka
čovječanstva. Izleti, izlasci, ra-
zna skitanja, ćakule,... dobile su
svoje internetske inačice u obliku
društvenih mreža. Facebook nije
prva takva mreža, se s vremenom
nametnula kao najveća mreža te
vrste. No što je društvena mreža?
Po definiciji, to je internetska plat-
forma na kojoj korisnik ostvaruje
komunikaciju s drugim korisnici-
ma sličnih interesa i time stvara
zajednicu. Zvuči komplicirano, ali
u stvarnosti se svodi na to da se
ljudi mogu družiti i preko interne-
ta. Facebook je , kao i mnogi drugi
online projekti nastao u student-
skoj sobi na Harvardu, kad je je-
dan student napravio web strani-
cu na kojoj se moglo glasati koji je
student/ica zgodnija uspoređiva-
njem po dva lica. Sam termin „fa-
cebook“ je zapravo popis studena-
ta koji je sadržavao i njihove slike,
kako bi se nastavnici mogli snaći
u moru osoba koje su im dolazile
na predavanja na dnevnoj bazi.
Sveučilište Harvard je kasnilo za
ostalim sveučilištima koja su već
imala internetsku verziju tog popi-
sa, pa se jedan student potrudio i
napravio web stranicu u tu svrhu.
Napravio je i jednu promjenu: do-
pustio je da si članovi sami dodaju
fotografije po želji, jer je smatrao
da su neke od službenih fotogra-
fija prestrašne. 4. veljače 2003. je
stranica puštena u pogon, a već
par dana od pokretanja stranice
bilo je prijavljeno preko tisuću kori-
snika. Ubrzo se proširilo na okolna
sveučilišta i dalje i dalje...
Zašto je Facebook tako pri-
vlačan svih društvenim grupama,
od osnovnoškolaca do umirovlje-
nika? Nije uzalud stara uzrečica
da slika vrijedi tisuću riječi – fo-
tografije su odigrale ključnu ulogu
u popularizaciji Facebooka. Mo-
gućnost postavljanja fotografija
i označavanja osoba koje se na
njima pojavljuju odigrala je ključ-
nu ulogu u popularizaciji ovog
servisa. Kad se to upari s razvo-
jemmobilnih telefona i kamerama
koje se nalaze na njima, put razvo-
ja je bio jasan. Facebook je među
prvima uvidio potencijal i napravio
aplikaciju za mobilne telefone
te time pridobio milijune novih
korisnika koji nisu imali interesa
za računalnu varijantu. Po nekim
procjenama, otprilike jedna tre-
ćina svjetskog stanovništva ima
svoj profil na Facebooku, a jedan
dio njih ga koristi isključivo preko
mobilnog telefona.
Iako to sve zvuči divno i sjajno,
Facebook krije i neke opasnosti.
Prikupljanje ogromne količine po-
dataka o pojedinom korisniku po-
tencijalna je opasnost i određena
povreda privatnosti. S druge stra-
ne, korisnici samovoljno daju cije-
lomsvijetu na pregled silne detalje
iz vlastitog života i ne zamaraju se
s time. Facebook se financira od
MAJKA SVIH DRUŠTVENIH MREŽA
putovanja. U poslovnim sferama,
u SAD-u su sve češće online pro-
vjere aktivnosti od strane poslo-
davaca kod traženja novih zapo-
slenika. Dobra vijest je da možete
ograničiti doseg Vaših objava na
određenu grupu korisnika. Hrvat-
ski centar za računalnu sigurnost
je objavio brošuru o
zaštiti podataka koju bi svaki ko-
risnik (novi i stari) trebao pročitati,
a nalazi se na adresi
cert.hr/sites/default/files/Brosu-
raPrivatnost_2015_0.pdf
Opatija i građani Opatije su pri-
sutni u velikoj mjeri na Facebooku,
čak postoje i grupe posvećene
Opatiji, njenoj povijesti, aktivnosti-
oglašavanja, a Vaši podaci daju
mogućnost ciljanja oglasa na na-
čin da privuče točno skupinu koja
se cilja. Na primjer, ako sudjelujete
u raspravi o kuharstvu, budite si-
gurni da će Vam se jako brzo po-
četi pojavljivati oglasi na tu temu.
Kao i sa svime u životu, i s
objavama treba biti oprezan i
umjeren. Već je puno puta bilo u
vijestima da su lopovi upravo na
Facebooku doznali kad je netko na
godišnjem odmoru pa su obavili
temeljito čišćenje stana jer su na
dnevnoj bazi dobivali fotografije s
ma i događajima,… To je još jedan
način da se korisnici druže, pa bili
oni fizički tu ili bili na drugom kraju
svijeta, mogu dobiti ćakule iz prve
ruke. Ako ste čitali prošli tehno-
kantunić o Opatiji na webu, znajte
da su sve institucije prisutne na
neki način na Facebooku. Obavije-
sti o događanjima i aktualnostima
se redovito objavljuju. Čak štoviše,
putem ove društvene mreže mo-
guće je ostvariti brži kontakt i od-
govor nego putemmaila.
Nekima je Facebook droga,
nekima zabava, nekima sporedna
stvar u životu. U tih desetak godi-
na od pokretanja, postao je nezao-
bilazan faktor života mnogih. No,
nikad se ne smije zaboraviti da
društvena mreža nije zamjena za
pravo društvo. I zato u 2018. Vam
želim što više druženja uživo!
Evolucija društvene aktivnosti...
Ključ uspjeha - širenje na mobilne telefone
Silne obavijesti na Facebooku
su normalna stvar...
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
37
TECHNOKANTUNIĆ
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook