ListOpatija 208 - page 35

U
opatijskim je školama uvi-
jek živo, provode se razni
projekti, organiziraju pri-
redbe i razna događanja,
a učenici – školski novinari sve to
vrijedno bilježe i ovjekovječuju riječ-
ju i slikom. Donosimo izbor njihovih
tekstova, kako bi se i riječ mladih i
njihova razmišljanja bolje čuli...
Čakavski dan
Pišu:
Petra Deranja
i
Valeria Puž
,
8.c Osnovna škola „R. K. Jeretov“
Četrtak, 30. 11. 2017. leta, na 5 ur
zapolne održal se Čakavski dan va
škole Volosko. Program su parića-
li školani Osnovne škole „Rikard
Katalinić Jeretov“, od prvega do
četrtega razreda: Čakavčići z Volo-
skega, Glazbeno scenska skupina
z matične školi i PŠ Veprinac i Ičići.
Voditeljice programa su bile Rita
Dervišević i Petra Car z 4.d. Celu
svečanost je uveličal poseban gost,
pjesnik Dalibor Škrinjar ki je ovo leto
objavil knjigu „Uškarski dijamant“.
Njegove pjesme su izražajno govo-
rila dečina trećega i četrtega razre-
da. Škola Leprinac se predstavila
z igrokazun „Mille mai piu mille˝ i
prigodnemi recitacijami. Pokle tega
su nastupili Ičićani z „Ribarskun
štorijun˝, a Glazbeno-scenska grupa
četrtega razreda nas je počastila z
lutkarskun predstavun „Ježić“ Ivan-
ke Glogović Klarić. Školani ken su
pjesme zibrane kot najboje i objav-
ljene va 23. izdanju knjigi ˶Čakavčići
pul Ronjgi˝ su pročitali svoja djela.
Na kraju manifestaciji mame i tati
su šli popit kafe, a deca su z svojmi
meštricami šla va učionice kade ih
je čekal zabavni del „Čakavskega
dana“- igri: „Teci po besedu“, „Kan-
tajmo po domaću“, „Špjegaj mi po
domaći“, „Beseda va stihe“, „Tombo-
la po domaću“, „Beseda po besedu“.
Cilj ovega dana bil je promicanje
domaće besedi, kulture zavičaja i
čakavskega izričaja. Najvažneje je
ipak decu naučit da ne pozabe naš
kraj, užanci i zajik.
Noćna linija 32
Piše
Petra Peloza,
4.a Gimnazije Eugena Kumičića
Prošlogodišnji maturanti, danas već
bivši učenici naše gimnazije, prepo-
znali su važnost povratka noćne au-
tobusne linije 32 kako bi se u Opa-
tiju vratio nekadašnji noćni život,
ali i kako bi se omogućio sigurniji i
isplativiji način prijevoza iz Rijeke
u Opatiju. Nakon nekoliko peticija,
sastanaka s gradskim vijećnicima,
dogovora i promišljanja, u lipnju ove
godine uvedena je spomenuta lini-
ja, upravo u pravom trenutku kada
su mladi bili na ljetnim praznicima
te su je imali prilike često i koristi-
ti. Ovaj hvalevrijedan projekt nama
mladima mnogo znači jer više ne
moramo plaćati visoke cijene taksi
usluga, ne moramo tražiti alterna-
tivne načine prijevoza, a nema ni
straha od mogućih opasnosti noću.
S obzirom da se polako, ali sigurno
u Opatiju vraća noćni život otvara-
njem brojnih klubova, koncertima i
programima, ovo je zasigurno odli-
čan način kojim će se posjećenost
Opatije mnogostruko povećati. Ova
praksa treba se nastaviti kako bi
naš grad dobio na važnosti u po-
gledu noćnog života, ali i kako bi se
trud i inovativnost naših gimnazija-
laca isplatili.
Mladi povjesničari u Hreljinu
Pišu:
Petra Deranja
i
Valeria Puž,
8.c Osnovna škola „R. K. Jeretov“
U Osnovnoj školi „Rikard Katalinić
Jeretov“ djeluje grupa mladih povje-
sničara podmentorstvomprofesori-
ce povijesti Liljane Host za učenike
od 5. do 8. razreda. Sastajemo se
jednom tjedno i na zabavan način
učimo više o gradivu koje radimo
na redovnim satovima povijesti.
Izrađujemo plakate i prezentacije, a
radimo i na raznim projektima. Ove
godine odlučili smo istražiti povijest
naše škole, pronaći stare imenike i
dnevnike te saznati koliko je učeni-
ka pohađalo našu školu, a doselili
su se ovdje za vrijeme domovinskog
rata. Imamo vrlo dobru suradnju s
Udrugom antifašističkih boraca i
antifašista grada Opatije s kojima
odlazimo na izlete i odajemo počast
poginulim antifašističkim borcima.
Tako je 6. listopada delegacija naše
škole posjetila Hreljin povodom sje-
ćanja na pogibiju 108 boraca 13.
primorsko-goranske udarne divizije
1943. godine. Učenici su recitirali
prigodne pjesme te položili vijenac
u znak počasti, a kasnije je slijedilo
druženje uz domjenak. Dobro sura-
đujemo i s Udrugom dragovoljaca i
veterana domovinskog rata - ogra-
nak Opatija, s kojima svake godine
na opatijskoj tržnici odajemo po-
čast poginulima u Vukovaru i Ška-
brnji.
Živa knjižnica u GEK-u
Piše
Petra Peloza
,
4.a Gimnazije Eugena Kumičića
Opatijska gimnazija u listopadu je
bila domaćin Živoj knjižnici. Članovi
riječke udruge PaRiter doveli su u
sklopu projekta „Živa knjižnica - ne
sudi knjige po koricama“ devet knji-
ga na čitanje, a knjige su bili ljudi
s posebnim, zanimljivim i dirljivim
pričama. Riječ je o predstavnicima
različitih etničkih i rasnih skupina,
osobama s invaliditetom, pripadni-
cima seksualnih manjina i slično, tj.
o osobama na neki način obilježe-
nih identiteta. Čitatelji su bili učenici
škole, a čitali su tako što su postav-
ljali pitanja knjigama, razgovarali s
njima, učili od njih. Knjige su opatij-
skimgimnazijalcima otkrile svoje ži-
votne priče, puteve i razmišljanja, a
potaknule su ih i da pitaju sve što ih
zanima i nadahnule na promišljanje
o vlastitim životima. Jedna od knji-
ga bila je beskućnica, jedna je bila je
transrodna osoba, zatim slabovidna
homoseksualka, slijep gospodin,
dvoje stranaca i jedna Romkinja.
Obogaćeni novim iskustvom i po-
znanstvima, učenici su izrazili želju
da se u školi opet i uskoro organizi-
ra Živa knjižnica.
Međunarodni projekt
Ugostiteljske škole
Piše
Karin Martinčić,
4. THK Ugostiteljska škola Opatija
Učenica sam 4. razreda Ugostitelj-
ske škole Opatija, smjer turističko
- hotelijerski komercijalist. Tijekom
mog školovanja naša škola je su-
djelovala u raznim projektima, te
sam u nekim projektima s velikim
zadovoljstvom sudjelovala i ja. Ove
školske godine radimo na novom
međunarodnom projektu ‘’Razmje-
na iskustva je ključ uspjeha’’, koji
je u fazi pripreme, a naša će škola
surađivati s nekoliko škola iz Repu-
blike Srbije - iz Novog Sada, Beogra-
da i Smedereva. Projekt je zamišljen
tako da naši učenici odlaze raditi u
njihove restorane koje vode škole,
a Ugostiteljska škola Beograd ima
čak svoj hotel. Naši učenici treba-
li bi tamo boraviti 7 dana u pratnji
mentora i prezentirati primorsku
kuhinju, a njihovi učenici bi radili u
Milenij hotelima u Opatiji, također
u pratnji svojih mentora, budući da
naša škola nema restoran. Boraveći
u novim sredinama koji nude druga-
čije ugostiteljske i gastronomske
sadržaje učenici proširuju svoja
znanja, a odlazeći u nove sredine
stječemo nova iskustva i dolazi do
interkulturalne suradnje. Na taj na-
čin se proširuje interes učenika za
odabrana zanimanja i upoznaju dru-
gačiji oblici nastave. Nadam se da
će se ova suradnja ostvariti i da će
to biti još jedan od uspješnih proje-
kata Ugostiteljske škole.
VIJESTI
IZ ŠKOLSKIHKLUPA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
35
UČENICI – SURADNICI
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook