ListOpatija 208 - page 27

f
Piše
Aleksandar Vodopija
Z
ahuktali Opatija advent
kao da nas je sve uvu-
kao u svoje vrzino kolo
iz kojeg nas jednostav-
no ne pušta ne dozvoljavajući
nam niti srediti dojmove o jed-
nom, da bismo već bili sudio-
nici ili barem svjedoci nekog
drugog događanja. Ipak, koliko
god to teško bilo, pokušajmo
se makar na tren zaustaviti ili
barem malo usporiti te sagle-
dati što je to sve za nama, ne
zaboravivši, naravno, niti sve
ono što nas tek čeka. Krenimo
redom!
Premda je nekima to teško
priznati, činjenica je da Festi-
val Opatija kao da nikad nije
bio aktivniji. Centar Gervais,
unatoč svim svojim nedosta-
cima koji su iz dana u dan sve
evidentniji, ipak zadovoljava
svoju osnovnu funkciju – osi-
gurava (adekvatan) prostor za
većinu zbivanja koja se, suklad-
no tome, jednostavno multipli-
ciraju. Filmske su projekcije,
ako ništa drugo, zagarantirane,
a kako među njima ima i pret-
premijernih naslova, kao i onih
koji bi mogli biti zaštitni znak
art-kina, nije upitno da zaista
svi filmski ukusi mogu biti za-
dovoljeni. Naravno, nisu ostali
uskraćeni niti ljubitelji predsta-
va uživo; bilo da se radi o djeci
ili odraslima, ili pak ljubiteljima
mjuzikala, pa čak i opere odno-
sno operete, a zajednički je na-
zivnik, što je možda najvažnije
od svega, u najmanju ruku vrlo
dobra, a najčešće izvrsna, ako
ne i natprosječna posjećenost.
Djeca su, tako uživala u
‘’Princezi i svinjaru’’ zagrebač-
kog Kazališta Smješko, ‘’Grgi
Čvarku’’ u izvedbi scene Gori-
ca (unatoč nes(p)retnoj inkar-
naciji učiteljice u izvedbi Ane
Vilenica), te, iznad svega, u
Trešnjinoj verziji univerzalno
popularnog ‘’A je to!’’ koja je
opravdano razveselila ne samo
one malene, već i njihove rodi-
telje koji su, s druge pak strane,
mogli birati i među brojnim po-
slasticama primjerenima svo-
jem uzrastu.
Magic Musical – atraktivna vizualna komponenta ipak ne može biti dovoljna!
Od Kerempuhove inačice
Goldonijevog predloška ‘’Je-
dan sluga, dva gospodara’’ Ric-
harda Beana, preko vulgarnog
neuspjelog pokušaja Nine Hor-
vat da ‘’pohrvati’’ američki tip
‘’zahodske’’ komedije i zaodje-
ne ga u bajkovito ruho po ime-
nu ‘’I živjele su sretno...?’’ ko-
jim se Scena Gorica baš i nije
proslavila, pa sve do dostojnog
obilježavanja Noći kazališta
antologijskim ‘’Stilskim vjež-
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
27
ADVENTSKO
VRZINO KOLO
bama’’, te uvijek rado viđenim
Sarajlijama u dvostrukoj izved-
bi uspješnice ‘’Dame biraju’’,
kao i donekle razočaravajućim
Kerempuhovim viđenjem le-
gendarnih ‘’Maratonaca’’ koji
su, usudio bih se reći, tek po-
kušali učiniti ono što smo svi
od njih očekivali, da ‘’trče poča-
sni krug’’!
Ljubitelji mjuzikla mogli
su doći na svoje specifičnim
projektom ‘’Putokaza’’ pod
nazivom ‘’Raskružje’’ koji je,
spajajući grčku i slavensku
mitologiju, izgubio doduše na
toliko potrebnoj domaćoj au-
tentičnosti, ali bez sumnje nije
razočarao ostavivši potrebu za
ozbiljnijim istraživanjem vla-
stitih korijena, koji ipak potje-
ču iz slavenske ‘’žile’’. S druge
pak strane, dugo najavljivani
i iščekivani ‘’Magic Musical’’,
teško da je ispunio velika oče-
kivanja koja si je sâm postavio,
kako svojevrsnom pretpremi-
jerom održanom u Rijeci pred
gotovo dvije godine, tako i fa-
mom nastalom oko pomicanja
premijere dorađene verzije, sa
svepopularnom Mijom Nego-
vetić, iz Zagreba upravo u Opa-
tiju. Gervais je tako imao čast
ugostiti novu verziju ove glaz-
bene bajke s ciljem promocije
učenja engleskog jezika čiji su
glavni autori David Petrović,
Nisa Hrvatin i Olja Dešić, no
ne bi bilo naodmet da je bilo
malo više proba. Premijera u
Zagrebu zakazana je u ožujku
– taman da, bude li se redovito
radilo na predstavi, ovaj poten-
cijalno atraktivan naslov zasja
u punome sjaju!
Stoga, najveće pohvale ipak
treba uputiti Giorgiu Surianu
koji je pokazao što može istin-
ski kazališni znalac učiniti čak
i reducirajući bilo mjuzikl bilo
operu na komornu verziju; uz
prave umjetnike, dovoljno pro-
ba i svestranog kazališnog čo-
vjeka u punome smislu te riječi.
Naravno, može učiniti pravo
malo čudo, bilo da se radi o in-
timnoj verziji naše jedinstvene
‘’Jalte’’, bilo da se radi o kom-
primiranoj varijanti općepopu-
larnog Rossinijevog ‘’Seviljskog
brijača’’ koji se, obzirom na kla-
virsku pratnju, unatoč manjku
rupe za orkestar, na našu sreću,
ipak mogao izvesti u Gervaisu.
U njemu se, opet zahvalju-
jući reduciranju orkestra na uni-
verzalnu glasovirsku pratnju,
održala i priredba ‘’Gala opere-
ta’’ za čiju realizaciju u najvećoj
mjeri možemo zahvaliti talijan-
skoj
Associazione Internaziona-
le dell’Operetta – Friuli Venezia
Giulia
. Festival Opatija nam je
tako, prepoznavši njihova stre-
mljenja, omogućio uživanje u
gotovo dvosatnom programu
koji je vrlo jasno istaknuo ne-
kadašnje slavne dane kada su,
prvo Opatija, a zatim i Trst, bili
prava Meka za sve zaljubljeni-
ke u ovu veselu mlađu sestru
opere. Osim toga, ova nam je
kvalitetna večer ispunjena li-
jepom glazbom ukazala i na
eventualne mogućnosti da,
držeći se provjerene tradicije,
vratimo našemu gradu glamur
koji je nekada pratio mnoga
glazbeno-scenska
zbivanja
koja su se u njemu odvijala.
Vratiti se, naravno, može
i još cijeli niz događanja koja
su, nadajmo se samo naoko,
zamrla. Samo jedan mali pri-
mjer jest koncert ‘’Pure Choco-
late’’ kojim je Festival Kvarner
godinama davao svoj obol na-
šem Festivalu čokolade. Ove
godine ovaj je, inače uvijek
rado čekan i sjajno posjećen
događaj, jednostavno izostao.
Razlog, ako ga i ne znate, nije
teško dokučiti – financije nas
uvijek, na ovaj ili onaj način,
koče! Ipak, nekim bi stvarima
trebalo doskočiti i poduzeti
mjere prevencije; znamo da
nisu nemoguće!
Kako bilo, blagdani su
ovdje i vrtoglavo se s njima
vrtimo, a cijeli niz prigodnih
koncerata, zaista za sve uku-
se, tek je pred nama; barem u
trenutku pisanja ovih redaka.
Volio bih se poigrati riječima
i umjesto ‘’za sve ukuse’’, na-
vesti ‘’za sve ukuse i okuse’’,
no želimo li okusiti Zotter čo-
koladu, trebat ćemo, na žalost,
put Graza. U nadi da ćemo ju
dogodine, uz pomoć Festivala
Kvarner, ipak moći degustirati
i u Opatiji, ostaje mi samo da
svima zaželim jednu lijepu i
sretnu novu godinu.
KULTURA
NIKOLA TURINA
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook