ListOpatija 208 - page 17

f
Piše
Irena Bistričić
I
vana Cerovca
mnogi Opatijci
znaju kao čelnu osobu udru-
ge Kulturni front. Udruge koja
organizira popularni festival
znanstvene fantastike Liburni-
com, kao i opatijske debate pod
nazivom Opatija Coffeehouse
Debates. Dugo godina bio je i
predsjednik Savjeta mladih Gra-
da Opatije, a uspješnu znanstve-
nu karijeru gradio je najprije na
Sveučilištu u Trstu, a sada na
Filozofskom fakultetu u Rijeci. S
23 godine upisao je doktorat na
temu Epistemičke demokracije,
da bi doktorirao s 29 godina. 
- Epistemička demokracija
odnosno opravdanje demokracije
i legitimnosti demokratski done-
senih odluka. Drugim riječima,
može li demokracija sve građane
gledati kao jednake i je li to legi-
timno. Drugi doktorat na kojem
radim na Sveučilištu u Rijeci je iz
područja etike;  kako raspodijeliti
resurse unutar zdravstva. Tu se
radi o prioritetima unutar sustava
zdravstvene skrbi, odnosno koji po-
remećaji imaju prioritet u liječenju
i kako bi se trebao urediti privatni
sustav zdravstva. Drugo što obra-
đujem je genetski inženjering. Da li
se on smije raditi i da li je moguća
pravednost u njegovom izvođenju
u smislu financiranja. U oba slu-
čaja zastupam ideju egalitarnosti
, odnosno lijevu opciju nasuprot
tezi slobodnog tržišta,
 uvodi nas
u razgovor Cerovac. Na pitanje
tko je Ivan Cerovac privatno, Ivan
odgovara:
-
Pored rada na Sveučilištu i
aktivnosti koje mi okupiraju go-
tovo cijeli tjedan, ostaje mi jako
malo vremena za sebe. Ne žalim
se. Svakako veliki dio slobodnog
vremena provodim u udruzi Kul-
turni front koju čine ljudi koji se
druže i privatno. Zajedno radimo
Liburnicom i Opatija Coffee De-
bates. U svemu nas prati Grad
Opatija, zatim O.Š. Rikard Kata-
linić Jeretov i Milenij Hoteli. Bez
njihove podrške sve bi bilo puno
teže. Udruga ima 80 članova iz
cijele županije i iako je tendencija
državne uprave da se udruge pro-
fesionaliziraju, jer administrativ-
ne stvari postaju sve zahtjevnije
za udruge, u našoj udruzi nema-
mo tu intenciju jer je zasnovana
na volonterskom radu. Štoviše
mislim da imamo dobru poziciju
jer je trenutno jedina udruga za
mlade. Ono što bih izdvojio je
novi prostor koji smo dobili  na
Belvederu i veliki je pomak pre-
seljenje iz 22 m2 prostora MO
Tošina u stotinjak kvadrata.  Za-
misao je da u novim prostorima
svaki dan imamo druge aktivno-
sti: ponedjeljkom večer gledanja
Anima; utorkom Star Trek grupa,
zatim grupa za čitanje, društvene
igre... Iduća knjiga koju čitamo je
Praktična etika Petera Singera.
Radi se o knjizi s kojom radim
i sa studentima prve godine, a
koja obrađuje teme poput poba-
čaja, ekologije, preljuba. Knjige
uvijek bira publika.
Odnedavno u Opatiji djelu-
je Klub mladih Crvenog križa na
čijem je čelu Ivan Cerovac, a o
čemu se zapravo radi, objašnjava
naš sugovornik::
-
Rad u klubu mladih Crve-
nog križa dogovoren je s ravna-
teljicom Đanom Pahor nakon
jedne od debata. Klub mladih
Crvenog križa djeluje na adresi
udruge Kulturni front i obuhvaća
rad s osnovnoškolcima na radi-
onicama Prve pomoći. Zatim su
tu kreativne radionice za mlade
koje obuhvaćaju dobnu skupi-
nu mladih od 13-30 godina. U
sklopu njih izrađivali su se tzv.
Hvatači snova, organizirat će se
izrada Adventskog kalendara kao
i Božićnih ukrasa od medenjaka.
Imali smo predavanje na temu
sprječavanja trgovine ljudima, a
Crveni križ je i nositelj projekta
Welcome koji se financira sred-
stvima Zaklade za civilno druš-
tvo. U sklopu ovog projekta  or-
ganiziraju se društvene igre za
starije osobe poput streličarstva,
šetnje zdravstvenog karaktera jer
se na početku i na kraju svake
šetnje mjeri tlak i šećer. Šetnje
su besplatne a u njima sudjeluju
i turisti i pacijenti Thalassothe-
rapije. Streličarstvom smo tako-
đer vezani za zdravlje jer se radi
o koordinaciji tijela i vježbanju
strpljenja. Organizirali smo i
Lov na blago s nizom zagonet-
ki. Društvenim igrama koje smo
organizirali na Tošini, Iki i u klu-
bu 60+ postigli smo da se stariji
više zainteresiraju za ovaj oblik
zabave. Sve ove stvari zapravo
radimo i na Liburniconu samo je
ovdje uključena solidarnost iz-
među starijih i mladih osoba. Tu
je i projekt Liburnijski kolaž koji
radimo u suradnji sa Žmergom.
On obuhvaća edukativne i krea-
tivne radionice za starije kao što
su zdravo kuhanje, korištenje ra-
čunala odnosno korištenje smar-
tphonea.
-
Savjet mladih je jedna dobra
stvar jer posreduje između Grada
i mladih. Ono što vidim kao veliki
problem je prostor za mlade koji u
Opatiji ne postoji. Kulturni front
od 2002. godine želi centar za
mlade. Gradonačelnik
tu vidi prizemlje
centra Gervais,
međutim prostor
je namijenjen više
događanjima, dok
mladima treba
jednostavniji
prostor koji
će moći sami
urediti i
u njemu
nesmetano
djelovati, uz
nekoga tko
će prostor
nadzirati
,
kaže
Cerovac.
SUSRETI
SVESTRANOST
MLADOG
ZNANSTVENIKA
NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
17
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...40
Powered by FlippingBook