ListOpatija 208 - page 16

PILOT PROJEKT - PUNTA KOLOVA
U
mjesecu studenom Komunalac d.o.o. je za-
počeo podjelu individualnih spremnika za
otpad na području MO Punta Kolova.
Projekt se i dalje nastavlja prema planu, sve dok
cijelo područje Grada ne prijeđe na novi način po-
stupanja s otpadom.
Molimo korisnike da obrate pažnju i pročitaju sve obavijesti koje im dostavljamo,
budući da sadrže važne informacije i upute.
O svim prilagodbama koje provodimo na području pilot projekta,
korisnici se neposredno obavještavaju putem letaka.
Do sada smo odlagali plastičnu
ambalažu u žutu vrećicu i ostav-
ljali uz kante za papir. Da li ćemo
i dalje tako postupati ili ćemo sve
odlagati prema popisu koji smo
dobili u naše dvije kante?
Cjelokupni koristan otpad koji
proizvede vaše domaćinstvo
možete odlagati prema letku
koji vam je dostavljen uz kante.
Nema potrebe da dodatno sorti-
rate pojedine komponente kori-
snog otpada.
Kako ćemo sada odlagati stakle-
ne boce?
Staklenu ambalažu (boce i sta-
klenke) potrebno je, dok ne dobi-
jete druge upute, odložiti u prozir-
nu vrećicu te je ostaviti kraj spre-
mnika za korisni otpad, isključivo
na prvo pražnjenje u svakom mje-
secu
(npr. u Punta Kolovi će se pra-
žnjenje vršiti utorkom, stoga će
se staklena ambalaža preuzimati
samo prvi utorak u mjesecu).
Da li otpad treba i dalje stavljati u
vrećice ili možemo odmah odlo-
žiti u spremnike?
Spremnici za otpad su dani
vama i vi ste se za njih dužni bri-
nuti i održavati ih. U tom smislu
je za vas lakše održavanje ako
otpad odlažete u vrećice. Vreći-
ce za koristan otpad moraju biti
prozirne kako bi naši djelatnici
mogli provjeriti sadržaj istih bez
trganja.
Tko odlučuje kamo ćemo staviti
kante?
Spremnici moraju biti smješteni
unutar vaše okućnice, a na dan
pražnjenja moraju se postaviti na
javnu površinu ili uz rub okućni-
ce, kamo je dogovoreno sa radni-
cima prilikom dodjele posuda.
Građani, kod preuzimanja spremnika za osobnu upotrebu,
dobivaju i letak sa uputama kako odvajati otpad.
Prilikom dodjele spremnika javila su se neka nova pitanja:
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,...40
Powered by FlippingBook