ListOpatija 208 - page 15

f
Piše
Mirjana Rončević
I
ma samo 37 godina a iza
sebe već toliko uspjeha i
postignuća da izaziva div-
ljenje. Liječnica je, dječja ki-
rurginja, šefica hitnog prijema,
doktorica znanosti, asistentica
na fakultetu i ne manje važ-
no, majka dviju djevojčica, od
pet godina i godine dana. To
je Opatijka
Ana Bosak Veršić,
mlada žena koja već “na prvu”
ostavlja dojam ugodne, jedno-
stavne i skromne osobe, pune
energije i pozitive.
- Od rođenja živim u Opatiji,
tu sam završila osnovnu ško-
lu i gimnaziju, sve s odličnim
uspjehom, a onda u predroku
diplomirala s odličnim na Me-
dicinskom fakultetu u Rijeci.
Staž sam odradila u Rijeci, a
onda nakon polaganja struč-
nog ispita i dobivanja licence,
čekajući specijalizaciju, radila
u raznim mjestima po našoj
županiji, pa sam i u nekim opa-
tijskim ambulantama mijenjala
doktore. Relativno brzo sam
dobila specijalizaciju i upala u
igru za dječju kirurgiju. Sada
već 11 godina radim u riječ-
kom KBC-u, u dječjoj bolnici na
Kantridi, najprije kao specijali-
zant, a posljednjih šest godina
kao specijalist dječje kirurgije,
zadnje dvije i kao šefica hitnog
prijema,
kratko nas je uvela u
povijest svog života, sa smiješ-
kom na licu, kao da je to sve
bilo tako jednostavno i lako.
Pa onda onako usput nadodaje
da je bila jedna od najmlađih
specijalista dječje kirurgije u
državi, da je paralelno s po-
slom odmah upisala i poslijedi-
plomski studij, a ovog proljeća
i doktorirala.
- Bila sam gotovo godinu i
pol na porodiljnom pa sam i to
vrijeme iskoristila za doktorat,
govori nam dokto-
„POVIJEST BOLESTI”
DJEČJE KIRURGINJE
rica, kao da je to sasvim uobi-
čajeno. Nedavno se vratila na
posao, odmorna i svježa pa je,
kaže, kolege zadirkuju da “sva
leprša”.
Priznaje da je medicinu kao
poziv svog života otkrila tek
naknadno, kada je bila već na
zadnjim godinama šestogodiš-
njeg studija. Kao gimnazijalka
je razmišljala i o studiranju
stranih jezika jer “jako volim
putovati”, a kao dobra opcija joj
se činila i arhitektura, jer “volje-
la sam kipariti”.
- Ipak sam se odlučila za
medicinu, bila je to neka moja
davna želja. Nakon tri-četiri
godine studiranja postala sam
sigurna da nisam pogriješila, da
to volim. A kada sam u sebi pre-
poznala ljubav prema kirurgiji,
doma su mi rekli “ča si luda”, ali
uspjela sam. Pa onda još dječja
kirurgija, to je stvarno poseb-
no stresno, ali naučiš se na te
situacije, učiniš sve najbolje
što možeš i pristupaš opera-
ciji s optimizmom
, objašnjava
naša sugovornica i prizna-
je da joj je njeno
majčinstvo
pojačalo osjećaje prema dje-
ci, osjećaje koje na poslu ipak
treba imati pod kontrolom. Rad
u bolnici organiziran je tako da
ima jutarnje smjene, ali i 24-sat-
na dežurstva i 24-satnu priprav-
nost, pa izuzetno cijeni svoje
slobodno vrijeme.
- To vrijeme sam s djecom,
puno smo vani, šećemo. Volim
plivati, planinariti, a oproba-
la sam se i na “supu” (daska
za veslanje po moru). Živimo
na lijepom mjestu, uz more
na Punta kolovi, silno volim
EDUKACIJSKA
PUTOVANJA
-
Strast za putovanjima ipak
sam kompenzirala dosta se usavr-
šavajući u inozemstvu, već za vri-
jeme studija provela sam po mjesec
dana u Švedskoj i Njemačkoj na razmje-
nama te bila u Egiptu na student-
skom kongresu, a nakon do-
bivanja specijalizacije
pohađala sam više
seminara u Au-
striji, Sarajevu
i diljem naše
zemlje te bila
na gostova-
nju u jednoj
od najvećih
dječjih bol-
nica u Cin-
cinnatiju.
Početkom
iduće go-
dine oče-
kuje me
i jedno-
mjeseč-
na edu-
kacija u
Londonu
,
kaže dr.
Bosak.
Opatiju. Suprug često izbiva iz
Opatije, jer je poslom vezan za
inozemstvo, ali tu su dobri no-
nići, posebno moji roditelji, koji
su mi uvijek na raspolaganju i
pomažu oko djece. Izgaram na
poslu, ali ima to i dobru stranu
jer vidiš važnost zdravlja, znaš
se veseliti običnim, malim
stvarima, shvaćaš da je za sre-
ću malo potrebno,
kaže dr. Bo-
sak, a svoje planove vezuje za
“biti dobra mama” i “biti dobar
specijalist dječje kirurgije”, jer
su time mladenački snovi sve-
deni u okvire realnosti. Narav-
no, voljela bi da su uvjeti rada
u bolnici bolji, da imaju bolju
opremu, kakvu je, primjerice,
vidjela za studijskog boravka
u SAD-u.
- Obzirom na ono s čime mi
radimo, u struci ispadamo kao
vrhunski virtuozi
, zaključuje dr.
sc. Ana Bosak Veršić, dr. med.
NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
15
USPJEŠNI OPATIJCI
Ana Bosak Veršić
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...40
Powered by FlippingBook