ListOpatija 208 - page 13

f
Piše
Aleksandar Vodopija
Z
bor ‘’Sveti Jakov’’ opatijski je
crkveni zbor koji već desetlje-
ćima uveličava svete mise u
opatijskim crkvama, a pono-
sno nas zastupa i van lokalnih gra-
nica, kako na raznim gostovanjima,
tako i svojim nastupima na radiju i
televiziji. Kao i svake, i ove će godine
uveličati Božić u Crkvi sv. Jakova svo-
jim koncertima pred polnoćku, odno-
sno za vrijeme glavne božićne mise;
koncertima radi kojih se, dobro je već
poznato, isplati ranije doći u crkvu
i na vrijeme zauzeti mjesto da bi se
uživalo u njihovim produhovljenim in-
terpretacijama sakralne, ali i prigodne
glazbe. Uspjeh, naravno, rijetko kada
dolazi slučajno, a ‘’Sveti Jakov’’ ne
predstavlja iznimku. Točka do koje su
se uspeli rezultat je nadarenosti, pre-
danog rada, dobre volje, mnogih odri-
canja, ali i neumornog angažmana
osobe na čelu, a to je
Silvia Antony.
Zbor vodim od 2001. godine, a na
to mjesto dolazim odlaskom redovni-
ca koje su u Opatiji obavljale službu
orguljaša; bila je to cijeli niz godina
legendarna sestra Milena, a naslije-
dila ju je sestra Karmela iza koje sti-
žem ja. Potječem iz glazbene obitelji
– otac mi je bio orguljaš, a svirao je
i druge instrumente, majka je svirala
violinu i klavir, a glazbeno su mi bili
pismeni i djedovi i bake, kao i većina
njihove djece. Ja sam na Institutu
za crkvenu glazbu
završila liturgijsko
zborovođenje,
sviranje orgulja i dirigiranje pa me je,
obzirom na moje glazbeno i liturgij-
sko obrazovanje, tadašnji župnik, p.
Stjepan Katulić, zadužio za tu službu
koju radimsve do danas
, kaže Antony.
Govoreći o zboru kojeg vodi,
ističe da je njegov sastav raznolik,
no ipak prevladavaju stariji članovi
sa duljim zborskim stažom, dok su
mnogi mlađi članovi stjecajem razli-
čitih životnih okolnosti prestali biti u
mogućnosti sudjelovati u njegovom
radu. Ipak, unatoč evidentnoj fluk-
tuaciji, zbor često nastupa i sa za-
htjevnijim repertoarom i uz soliste, i
to ne samo u lokalnim crkvama, već
i šire; prošle godine u Višnjanu, ove u
Puli, a svakako treba istaknuti i razne
nadbiskupijske skupove, kao i nastu-
pe sa drugim zborovima. Osim toga,
obzirom da im je matična ‘’donja’’
crkva, posebno ih vesele prigodni na-
stupi i u onoj ‘’gornjoj’’. Njeguju razne
oblike pjevanja – koralni, pučki, poli-
foni sa solistima; kao i različite stilo-
ve – psalmi, moteti,
kantate, te skladbe
od razdoblja klasi-
ke, preko roman-
tizma, pa sve
do suvreme-
nih autora, a
posebno su posvećeni i, danas na
žalost prilično zapostavljenom, gre-
gorijanskom koralu.
Gregorijanski koral je temelj cr-
kvenog pjevanja; svojevrsni pandan
latinskome jeziku koji je crkveni jezik,
jezik liturgije. Crkveni zbor nije svje-
tovnog karaktera; on pretežno pje-
va u slavu Boga – ne u svoju slavu!
Isto vrijedi i za crkvenog orguljaša.
Temeljna mu je zadaća nadahnuti
vjernike, potaknuti ih na nešto dobro,
a kada vidite da ste u tome uspjeli,
nema veće nagrade! Stoga, kada do-
živim da sam u vjernicima pobudila
osjećaj sreće i duševnog mira, tada
znam da mi je misija bila uspješna.
Crkveni orguljaš mora u sebi biti du-
boki vjernik; sama izvedba sviranja
nije i ne može biti dovoljna!
Orgulje i nadahnuto vladanje
ovim instrumentom, ističe Silvia An-
tony, u latinskoj crkvi treba uvelike
cijeniti. To je tradicionalno glazbalo
koje crkvenim obredima može i mora
dodati pravi sjaj i uzdići vjernike
Bogu i nebeskim stvarima. Stoga
su probe zbora vrlo intenzivne, a
program se priprema i do nekoliko
mjeseci unaprijed. Da bi se postigao
pravi rezultat neophodna su brojna
odricanja, a nikako se ne smije smet-
nuti s uma da su članovi zbora ama-
teri koji zaista daju sve od sebe kako
bi bili dostojni povjerenja koje im je
ukazano. Trenutno su, obzirom na pe-
riod došašća i sve bliži Božić, u tijeku
pojačane aktivnosti – od svakodnev-
nog sudjelovanja u zornicama, pa sve
do kulminacije u danima oko Božića.
Za sva svoja postignuća duž-
na sam se zahvaliti Bogu koji me je
talentirao, a s druge strane i mome
pokojnom suprugu koji mi je bio izni-
mno velika potpora bez koje sve to
ne bih mogla realizirati. Njegov sam
iznenadni gubitak doživjela kao za-
ustavljanje jednog kotača koji nas je
sve malo usporio. Vrijeme oporavka
još uvijek traje, no nadam se da ću u
doglednoj budućnosti moći dati još
više od sebe što mi je iznimno važno,
kaže naša sugovornica.
U toj će misiji, bez sumnje, veliku
ulogu odigrati i svi članovi zbora, ko-
jeg dodatno oplemenjuju i njegovi so-
listi –
Nataša Ratković, Dinko Šimu-
nić, Branimir Magaš
i
Želimir Cvitanić
.
Posebno mjesto u zborskim aktivno-
stima zauzima i njegova izvanredna
članica, sopranistica
Mayumi Kamei
koja, kad god joj se za to pruži prili-
ka, nastupa u Opatiji, a svakako treba
istaknuti i brata njihove članice Nata-
še Ratković,
Dragana Babića
. On je,
kao i Mayumi, profesionalac, radi kao
dirigent u Bologni, a, kad god mu to
brojne obveze dozvoljavaju, dolazi u
Opatiju i od velike je pomoći.
-
Orgulje su poseban instrument.
Nije dovoljno biti pijanist da bi se mo-
gle svirati orgulje. Tehnika sviranja
orgulja posve je posebna; treba ih
‘’gladiti’’, disati s njima. Doživljavam
to vrlo osobno. Želim, koliko mogu,
dati cijelu sebe. Ja kroz orgulje na
neki način progovaram u obliku in-
strumentalne meditacije, a zbor opet,
sa svoje strane, pjevanom moli-
tvom dočarava bit samoga trenutka.
Atmosfera u zboru uvijek je prijatelj-
ska i opuštena. Pred nama je dosta
rada, odricanja, molitve i pjevanja, te
nadalje pozivamo da nam se pridru-
že svi oni koji se osjećaju spremni
svojim glasom doprinijeti zvuku naše
pjesme
, poručuje Silvia Antony.
Crkveni orguljaš treba biti duboki vjernik.
Kako kaže N. Lemmens, ‘’samo izvedba, čista
interpretacija, nije dovoljna... Taman da je or-
guljaš plodonosan poput Mozarta, nježan kao
Weber, ima snagu jednog Bacha ili genij Beetho-
vena, no ako u njemu ne pulsira i ne živi Krist,
njegovo će sviranje vjernicima zvučati tek poput
mjedi koja ječi!’’
– kaže Silvia Antony.
GLAZBOM
NADAHNJUJU
VJERNIKE
Članovi opatijskog zbora ‘’Sve-
ti Jakov’’ su:
Mate Begović, Marica
Brajković, Nada Cunjak, Želimir Cvi-
tanić, Branka Hrvatin,Vesna Jagar,
Katarina Kalčić- Oberhauser, Bra-
nimir Magaš, Tonka Mandić, Milica
Radan, Danica Rakić, Nataša Rat-
ković, Dinko Šimunić,Vanda Turina,
Ines Ujčić, Leonela Zadković i Ankica
Žele
, a izvanredna je članica soprani-
stica
Mayumi Kamei
.
NIKOLA TURINA
prosinac 2017.
|
LIST OPATIJA
13
CRKVENI ZBOR
Zbor ‘’Sv. Jakov’’ – Opatija
Silvia
Antony
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...40
Powered by FlippingBook