Page 5 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

N a području Liburnije djeluje oko 900 registriranih obrta. Oko 360 na području Grada Opatije, 320 u Općini Matulji, 150 na području Općine Lovran i oko 70 u Općini Mošćenička Draga.

- Još uvijek je najviše zastuplje-no obrtnika ugostiteljsko – turistič-ke djelatnosti, oko 27 posto. Slijede proizvodni obrti s oko 24 posto, a nakon toga trgovci pa svi ostali – rekao je tajnik Udruženja obrtnika Liburnije Dušan Mušćo. Na opa-tijskom području dominiraju obrti ugostiteljsko –turističke djelatnosti, u Matuljima su to obrti proizvodne djelatnosti, na području Općine

U udruženje obrtnika Opatija ( Liburnija) učlanjeni su svi obrtnici s područja Liburnije, odnosno, Grada Opatije, Općine Matulji, Općine Lovran i Općine Mošće-nička Draga. Sjedište Udruženja je u Opatiji, na adresi Ul. maršala Tita 87, u neposrednoj blizini FINE, kako bi obrtnicima bilo što pristupačnije. Da bi približili usluge naših obrtnika građanima Liburnije i ostalim korisnicima njihovih usluga, tiskan je Katalog obrtnika u kojem su specifcirano po vrstama djelatnosti navedeni svi obrtnici. Katalog se u obliku CD – a stalno ažurira, a dostupan je i na web stranici Udruženja, istaknuli su u Udruženju obrtnika.

Sjedište u Opatiji Lovran podjednako su zastupljeni obrti ugostiteljsko turističke dje-latnosti te proizvodni i uslužni, dok na području Općine Mošćenička Draga dominiraju obrti vezani za ribarstvo.

- Danas je, u ova krizna vreme-na, teško govoriti o isplativosti po-jedinih obrta, jer se u svimdjelatno-stima podjednako osjeća kriza. Broj zatvorenih i novootvorenih obrta stalno fuktuira tako da broj novoo-tvorenih obrta praktički sustiže one koji se zatvaraju – istaknuo je pred-sjednik Udruženja obrtnika Libur-nije Josip Dedić i dodao kako je u posljednjih nekoliko godina najviše zatvoreno trgovačkih obrta što je zasigurno posljedica nekontrolira-nog otvaranja velikih trgovačkih la-naca. Kriza je na neki način najviše pogodila one „male“, među kojima su i obrtnici.

- Obrtnici danas žive jako teš-ko. Praktički spajaju kraj s krajem i teško podmiruju svoje obveze, jer i posao koji naprave teško mogu naplatiti. Naime, bez obzira koliko

Postoji li na području Liburnije potreba za nekim obrtima kojih još nema pitanje je, jer se obrtnici, pogotovo oni mlađi brzo prilago-đavaju novonastalim situacijama kako bi opstali na ovom nemilo-srdnom tržištu. Možda nema do-voljno uslužnih obrta za popravak kućanskih aparata, možda obrta iz područja informatike i slično, poručili su iz Udruženja obrtnika

Čega nema

Obrtnička komora ulaže truda da pomogne obrtnicima još uvijek do kraja nije riješen problem naplate. Tako obrtnici, s jedne strane, ne mogu naplatiti svoja potraživanja, a mogu ih niti opteretiti kamatama da ne bi izgubili i ono malo poslov-

nih partnera. S druge strane, drža-va traži svoje, i to u roku, i sa svim zateznim kamatama za eventualno kašnjenje – rekao je Dedić i dodao kako je suradnja Udruženja obrtni-ka s lokalnim jedinicama na zado-voljavajućoj razini, ali da bi možda trebalo još malo više obazrivosti i susretljivosti kako bi se što više obr-ta spasilo od zatvaranja dok kriza i recesija ne ostanu iza nas.

Page 5 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »