Page 3 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

čićanska lučica dobila je dva nova gata uku-pne dužine 75 metara, koja će moći primiti se-damdesetak plovila, a obnovljena je i pasarela, prilaz lučici, stepenice i obalni put te dovedena struja i voda. Radovi su rezultat drugog di-jela programa uređenja privezišta i gatova na opatijskom području koji provode Lučka uprava Opatija-Lo-vran-Mošćenička Draga u suradnji s Primorsko-goranskom županijom i Gradom Opatija. Prvi dio projekta bio je uređenje sezonskog privezi-šta u Voloskom, u drugom dijelu Ičići su dobili pravu „mini marinu“, uskoro će krenuti i radovi u lučici u Iki, a tada na red dolazi Opatija. - Uređenje gatova u Ičićima ve-lik je iskorak u uređenju opatijskih privezišta. Riječ je o investiciji teš-

koj milijun i 450 tisuća kuna, čija je realizacija trajala pune dvije godine, a otegla se zbog ishodovanja gra-đevinske i lokacijske dozvole. Sred-stva u visini 750 tisuća kuna za ovu investiciju izdvojila je Županija, 200 tisuća Grad Opatija, a za ostatak je Lučka uprava digla kredit. U planu je izgradnja još dva gata, naglasio je ravnatelj Lučke uprave Opatija– Lovran–Mošćenička Draga Zdravko Debelić.

Gradonačelnik Opatije Ivo Duj-mić naglasio je kako Lučka uprava ulaže značajna sredstva u obno-vu luka i lučica na području grada Opatije.

- Dosad su radovi uglavnom bili podvodni, pa time i teško vid-ljivi, a sada su nastupili radovi koji su uočljivi te se radi na prilazima, pasarelama i gatovima. Prošle go-

dine završili smo radove na priklju-čivanju na liburnijsku kanalizaciju, napravili novi prilaz luci, uredili ste-penice i obalni put te doveli struju i vodu za korisnike vezova, kazao je gradonačelnik Dujmić, te istaknuo kako nakon Voloskog i Ičića, na je-sen kreću radovi u lučici Ika, za koje će Lučka uprava raspisati natječaj. U sklopu radova uredit će se pa-sarele u dužini dvjesto metara od početka obalnog puta do nasipa uz fakultet, a radovi bi trebali biti zavr-šeni do konca ove godine. U uređenje sezonskog privezi-šta u Voloskom uloženo je 290 ti-suća kuna sredstava Lučke uprave, Županije i Grada Opatije, a uređeno je 36 nautičko turističkih vezova, i to 24 za brodice dužine 6 do 8 me-tara, te 12 za one od 10 do 14 me-tara. Cijena za ovu sezonu iznosit

će 200 kuna po metru brodice. Uz šetnicu je uređeno i 20 vezova za domicilno stanovništvo koje će do-biti stalne ugovore, a od prijašnjeg koncesionara preuzeto je i deset vezova u lučici za brodice dužine 10 do 12 metara, čija će cijena iznositi 10 tisuća kuna po sezoni. - Ministarstvo pomorstva, pro-meta i infrastrukture dalo je zeleno svjetlo nacrtu predugovora oko izrade projektne dokumentacije za uređenje opatijske luke, a ugovor bi trebali potpisati ministarstvo, Primorsko-goranska županija, Grad Opatija i Lučka uprava.

– Ako se ugovor uskoro pot-piše, do konca 2013. godine mogli bismo osigurati ishodovanje kom-pletne dokumentacije za uređenje luke Opatija, naglasio je gradona-čelnik Dujmić.

I 3

Page 3 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »