Page 28 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

lade umjetnice iz Ve-princa: Andrea Kne-žević, Sanja Ausec i Tamara Brajković u siječnju su osnovale udrugu “Va-runa” te otvorile istoimenu galeriju koja pruža prostor mladim umjet-nicima da prezentiraju svoja djela i tako obogaćuju veprinačku likovnu scenu. Nazvale su je po božanstvu Varuna, slično našem bogu Perunu. Galerija se nalazi u starome gradu, a djevojke su je uredile vlastitim sna-gama. Izložba i performans Tajči Čekade, Varunske večeri uz čakva-ske stihove i izložbu, Motika Velog Jože i skulpture Refka Fiko Sajlije te fotografje prirode članova udruge Žmergo privukle su mnogobrojne

posjetitelje te oživjele prostor gale-rije i okolnih uličica.

- U Veprincu se premalo toga događa. Stanovnici, a pogotovo oni mladi, trebali bi se više aktivira-ti i “živnuti”. S ciljem da obogatimo društveni život i povežemo lokalno stanovništvo kroz druženje i razna događanja, odlučili smo osnovati udrugu i urediti galeriju kao mje-sto gdje ćemo se sastajati i družiti, istaknula je Andrea Knežević, pro-fesorica likovne kulture i kiparica koja se bavi i uređenjem prostora. Za nedavnu proslavu Markove u Veprincu organizirala je likovnu ra-dionicu za djecu, koja je bila odlično posjećena, a najbolji likovni radovi mališana su bili nagrađeni. Organi-

M

likovna scena u Veprincu

Piše: Kristina Tubić FOTO: Nikola Turina

Oživjela

zirana je i izložba najmlađeg slikara iz Veprinca, sedmogodišnjeg Venia Fabijančića, čija zbirka broji više od stotinu uradaka naslikanih različitim tehnikama i s isto tako raznovrsnim motivima. Iako mu je tek sedam godina, već je sudjelovao i u neko-liko likovnih događanja te osvajao nagrade.

– U pripremi je izložba u surad-nji sa Sašom Jantolekom. Mi ćemo sve naše izloške prenijeti u njegovu galeriju u Kastvu, a on će umjetnička djela iz svoje galerije izložiti u galeriji Varuna, najavila je Andrea Knežević. U pripremi je još jedan projekt, Ex tempore.

– U rujnu ćemo u Veprincu organizirati radionice i izložbe za

djecu i odrasle Ex tempore. Intere-sa ima, a odlična posjećenost naših dosadašnjih izložbi i događanja dale su nam ideju da organiziramo nešto za velike i male. Lokalni umjetnici trebaju se više i češće predstavljati, a mi se nadamo da ćemo im kroz udrugu i galeriju “Varuna” to i omo-gućiti, kazala je Sanja Ausec, mlada umjetnica koja inspiraciju nalazi u prirodi te izrađuje skulpture od drva pretvarajući neobične oblike grana maslina i maruna u umjetnička djela. Galerija “Varuna” u kratko je vrijeme postala nositelj kulturnog života u Veprincu. Lokalni umjetnici dobili su priliku da prikažu svoje ra-dove, a stanovništvo i njihovi gosti i prijatelji, novi prostor za druženje.

Page 28 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »