Page 25 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

deja o zaradi od solar-ne energije, bez ulaga-nja vlastitih sredstava, zvuči pomalo nestvar-no, ali postavljanje fotonaponskih sustava za vlastitu opskrbu ener-gijom ili prodaju, u Europi i svijetu svakim danom sve više raste. U svi-jetu je 2011. godine instalirano blizu 27,7 GW fotonaponskih sustava što je 11 puta više nego 2007. Ovome doprinosi snažno razvijeno europ-sko tržište fotonaponske tehnolo-gije u kojem dominira Njemačka. Jedan od uvjeta ulaska u Europsku uniju je i proizvodnja određene količine struje iz izvora obnovljive

ENERGIJA I

Zaraditi prodavajući struju HEP-u

energije tako da se i u Hrvatskoj na razne načine potiče postavljanje fo-tonaponskih sustava.

Dean Borbelj, iz O.P.M. Koncep-ta, objasnio je prednosti ovakvih sustava te modele fnanciranja nji-hove ugradnje.

- Fotonaponske ćelije pretva-raju solarnu energiju u električnu energiju. Prednosti instaliranja više-struke su i za korisnike i za okoliš. Vlastiti izvor energije omogućava energetsku neovisnost i povećava se vrijednost nekretnine. Vijek tra-janja je 30 i više godina. Državni poticaji, prilikom ugradnje, sma-

njuju investicijske troškove što je vrlo isplativo, jer je vrijeme povrata investicije 7 do 8 godina. Sustav se postavlja na krovove zgrada ili na nosive konstrukcije veličine do 15 m², dok je za postavljanje na ze-mljištu potrebna lokacijska dozvo-la. Problemi se javljaju jedino kod zgrada koje su u području zaštiće-ne kulturno-povijesne cjeline, jer je tada potrebna dozvola konzervato-ra, istaknuo je Borbelj.

Zahvaljujući novom pravilniku, procedura dobivanja dozvola je skraćena s 8 mjeseci na 60 dana, a najvažniji je uvjet legalnost objekta i čisto vlasništvo. Ukoliko je u zgradi

više stanara, moraju se suglasiti svi. Potrošač sklapa ugovor s Republi-kom Hrvatskom na 12 godina. Ona se obvezuje da će preko operatera, a za sada je jedini operater HEP, ku-povati energiju koja se proizvede. Proizvođača jedan kilovatsat košta jednu kunu, a država mu poticajno plaća za isporučenu energiju 3,8 kuna po kilovatsatu. Konačna ra-čunica zarade je oko 42 tisuće eura kroz dvanaest godina.

- Nudimo nekoliko modela f-nanciranja fotonaponskog sustava, i to: gotovinsko plaćanje čija cijena za opremu, instalaciju i osiguranje na 12 godina iznosi 4.800 eura, zatim bankarski kredit putem kre-ditnih linija te našu kreditnu opciju bez vlastitog ulaganja po modelu “ključ u ruke”. Vrlo je interesantna ova treća opcija, kod koje smo mi kreditori. Ukratko bismo to mogli objasniti ovako: potrošač ostvaruje poticaj države, a tvrtka O.P.M. podi-že za njega kredit i kupuje fotona-ponski sustav. Dakle, potrošač, na neki način, iznajmljuje svoj krovni sustav na 12 godina, a kada istekne kredit postaje vlasnik vlastite elek-trane. Prosječno, elektrane imaju garanciju 25 godina. Nije potrebno trčati kod sređivanja papira Mi isho-dujemo sve dozvole i posredujemo u svim poslovima. Jedino što je po-trebno je uplatiti polog koji se vra-ća kada se postave paneli, a iznosi 9 tisuća kuna za elektrane do 10 KW, 18 tisuća kuna za one do 20KW te 27 tisuća kuna za one do 30KW, kazao je Dean Borbelj.

Ako vas zarađivanje putem vla-stite elektrane, i to još bez ulaganja, nije dovoljno zainteresiralo, trebali bi razmisliti barem o uštedi struje

Piše: Kristina Tubić

25

Page 25 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »