Page 24 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

svojoj je kuhinji sjec-kala kapulu. Bila je nedjelja ujutro, pripre-mala je ručak. A onda joj je nož zarezao prst. Krv je po-čela teći, pokušala ju je zaustaviti. Pogleda rez, uf, dosta je duboko. Zaključuje da bi to trebalo zaštiti kojim puntom. Zamotanog prsta, odluči “skočiti” do Hitne. Ali, joj, sjeti se, Hitne u Opatiji više nema.

U

me vijećničkih pitanja pokrenula rasprava o hitnoj pomoći. Za liječničku pomoć sada se pacijenti prvenstveno moraju usredotočiti na ambulante obitelj-ske medicine. Ako im je pomoć

112

S porezanim prstom u – turističku ambulantu

usluzi su im ekipe s broja 112, a u opatijskom slučaju i – turistička ambulanta.

- Turistička ambulanta je osno-vana još 1995. godine kada je, po tadašnjim pravilima, smanjen broj timova hitne pomoći u Opa-tiji. Kako bi se zadržao dostignuti standard opatijske hitne medi-cinske službe, koja ima tradiciju dužu od stotinu godina, tada se uz fnancijsku pomoć liburnijskih jedi-nica lokalne samouprave i njihovih turističkih zajednica osnovala turi-stička ambulanta koja je nadopu-njavala Hitnu i djelovala u istom prostoru. Na taj je način građani-ma 24 sata dnevno bio dostupan lijčenik. Najnovijim promjenama u organizaciji hitne medicinske skr-

bi, turistička ambulanta je morala “iseliti” i sada djeluje u centralnoj zgradi Doma zdravlja, rekao nam je voditelj opatijske ispostave Doma zdravlja PGŽ, dr. Zdravko Grgurev koji još vodi bitke kako bi se i kod hotelskih tvrtki dobila ugovorena fnancijska potpora za rad ove ambulante.. U slučaju iz-mišljenog primjera “porezanog pr-sta” to znači da bi te nedjelje, od 9 do 16,30 sati pacijentica mogla do-biti liječničku pomoć u turističkoj ambulanti, gdje bi joj ,vjerojatno, sa “dva šava” riješili problem. Iako prvenstveno namijenjena zdrav-stvenim potrebama liburnijskih turista, u ovoj ambulanti su, kažu, uvijek spremni pružiti zdravstvenu uslugu i svim drugim građanima.

Za sufnanciranje turističke ambulante godišnje se treba izdvojiti oko 600 tisuća kuna. Od toga na hotelskog giganta, tvrtku Liburnia Riviera Hoteli, otpada 30.000 kuna godišnje. No, zasad, Uprava LRH nije pri-hvatila tu obavezu sudjelovanja u fnanciranju turističke ambulante. - Opatijska Hitna pomoć je najstarija u Hrvatskoj i jedna od prvih u svi-jetu, te će za dvije godine, 2014. godine, obilježiti 120 godina postoja-nja. Nastala je, naravno, za potrebe tadašnjih gostiju Opatije, a ne radi domicilnog stanovništva. Nadam se da će i najveći opatijski hotelijer to uvažiti i dati svoju fnancijsku podršku ovomprojektu, kaže dr. Grgurev.

LRH ne da 30 tisuća

Turistička ambulanta, sa sjedi-štem u zgradi Doma zdravlja Opatija na adresi Stubište dr. Vande Ekl 1 (iza zgrade policije), od 15. lipnja do 15. rujna, otvorena je radnim danom od 8 do 21 sat, a subotom, nedjeljom i praznicima od 9 do 16,30 sati. Izvan glavne turističke sezone turistička am-bulanta ima samo jednu smjenu.

Radni ritam

P

Treba nazvati 112! Ma što će uzne-miravati tu važnu službu radi jed-ne posjekotine na prstu. Obiteljski liječnik nedjeljom ne radi. Što na-praviti? Otići na hitni bol-nički trakt u Rijeku. Čak u Rijeku, radi te male po-vrede… I dok tako razbija glavu gdje potražiti liječ-ničku pomoć, primijeti da je krvi na prstu ipak manje. Dobro, sama će to sanirati. Sve je dobro prošlo… Ova zamišljena situacija može, naravno u raznim varijantama, biti dio opatijske stvarnosti. Nakon što je od kraja prošle godine u Hrvat-skoj počela funkcionirati reorga-nizirana hitna medicinska skrb, prema europskom modelu i krite-rijima. Opatijci se tek privikavaju na nove uvjete. Bili su navikli da na Hitnoj (u Nazorovoj ulici), i za male i za velike zdravstvene pro-bleme, u svako doba mogu doći do liječnika. Više nije tako. Sjedište hitne medicinske službe jest osta-lo na toj lokaciji, ali liječničke ekipe interveniraju isključivo na terenu, kada ih se pozove preko “čarob-nog broja” 112. Pojašnjeno je to i na nedavnoj sjednici opatijskog Gradskog vijeća, kada se u vrije-

Piše: Mirjana Rončević

potrebna izvan radnog vremena ambulanti, ili u dane vikenda, na

24

Page 24 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »