Page 10 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

“zmeši” koja se odigra-va oko dionica Liburnia Riviera Hotela po me-dijima se svakodnevno mogu vidjeti i čuti predstavnici raznih struja zainteresiranih za ovaj problem – od državnih i gradskih dužnosnika, malih i velikih dioničara, poslovnih partnera... No, najmanje prilike za objašnjavanje svoje pozicije imaju oni koji su je najviše i zaslužili – radnici i umirovljenici koji su godinama “pod-metali leđa” za razvoj kompanije. U razgovoru s predsjednikom Udruge umirovljenika LRH Eduardom Grizi-lom donosimo i njihov stav. – Mali dioničari Liburnia Riviera Hotela važan su čimbenik u rješa-vanju čvora u koji se zapetljala priča oko gradskog vlasništva nad dionica-ma LRH, no treba znati da postojimo

mi – “izvorni mali dioničari”, odnosno radnici koji su bili u prilici nakon rata otkupiti udjele u poduzeću, te meše-tari udruženi u Udrugu malih dioniča-ra LRH koji su uglavnom imali “povla-štenu informaciju” i kupovali dionice u “pravo vrijeme” i po niskim cijenama. U Udruzi malih dioničara LRH nema puno izvornih dioničara? – Članovi naše Udruge umirovlje-nika uglavnom su vlasnici dionica, da-kle mi okupljamo nekadašnje radnike LRH, a zajedno imamo oko tri posto dionica jer je jedan dio izvornih ma-lih dioničara prodavao svoje udjele. Uglavnom, ne mogu tvrditi da poje-dini naši članovi nisu i članovi Udruge malih dioničara LRH, ali ljudi koje ja poznajem niti su njihovi članovi, niti su zainteresirani za tužbe.

Grad je nevina žrtva

Ne slažete se s članovima Udru-ge malih dioničara LRH?

– Udruga malih dioničara LRH okuplja zapravo ljude koji žive na ra-čun razlike u cijeni dionica u trenutku kada je kupe i kada je prodaju. To je njihovo pravo, ali na račun njihova opstanka ne može grad postati žrtva, tim više što je “nevina” žrtva, gurnuta u ovu situaciju postupanjem države. Jer nema logike da za istu stvar – ob-vezujuću ponudu – SN Holding je dužan dati 2.000 kuna, a Grad Opa-tija 6.000 kuna. To se ba-zira na zakonskoj osnovi, ali nisu pravedni zakoni koji rade u korist jednoga i na štetu drugoga... Mislite da je država igrala neku “pozadin-sku” ulogu u slučaju LRH i vrijednosti njiho-vih dionica?

– Mislim da je ta ci-jena dionica dignuta na-mjerno. Paralelu može-mo vidjeti kod nedavnog slučaja s Petrokemijom. Čim je ministar Čačić kazao da se ide u priva-tizaciju, cijena je išla 25 posto gore. Tako je bilo i tada – počelo se govoriti o privatizaciji Liburnia Ri-viera Hotela, i dionice su rasle i rasle, stigle do naj-viših cijena koje su ikada imale. Kada je dionica dosegla zenit, država je odlučila dionice dati Gradu, vjerojatno znajući da Grad neće moći ispu-niti obavezu preuzimanja dionica vrijednih 1,36 mi-lijardi kuna. Nakon toga,

prestalo se govoriti o privatiza ciji, ci-jena je ponovo počela padati, a kada je dosegla dno, preostale su dio-nice predane SN Holdingu, tran-zicijskom pobjedniku u vlasništvu tajkuna koji su činili krug famoznih 200 obitelji koje su trebale “izgra-diti” Hrvatsku. Prevara, jer drukčije se to ne može nazvati, počevši od osporavanja izvornosti stečenih dionica i pored uvjeta pod kojim je Skupština općine Opatija dala suglasnost na program pretvor-be i unosa općinskih nekretnina u

BEZ PROSVJEDA LRH NE BI BILO

Od prvog trenutka član sam IDS-a, a da u ranim devede-setim dok se je “jamilo” nije bilo IDS-a, gradonačelnika Luttenbergera i po nama or-ganiziranih prosvjeda – LRH danas ne bi ni postojala. Ta-jkuna koji su je željeli bilo je više nego dovoljno. Nadajmo se da smo konačno pravna država, da nas odluke Vi-sokog trgovačkog i Visokog upravnog suda neće prisiliti na ponovni izlazak na pros-vjede. Ako bude trebalo na ulice i trgove treba izaći cijeli liburnijski kraj, jer to će značiti “biti ili ne biti” za

liburnijsku budućnost.

U

Zlatna

RAZGOVOR S POVODOM EDUARD GRIZILO, PREDSJEDNIK UDRUGE UMIROVLJENIKA LIBURNIA RIVIERA HOTELA

Radnici i umirovljenici godinama su “podmetali leđa” kako bi se najveća liburnijska hotelska kompanija mogla razvijati – Eduard Grizilo predstavlja “izvorne male dioničare” Liburnia Riviera Hotela

je najveć

PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA  PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA

PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA  PRENOSIMO IZ LIBURNIJSKOG NOVOG LISTA

FOTO: N. TURINA

Page 10 - Opatija153

This is a SEO version of Opatija153. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »